ПРАВИЛА ИГРИ

Стрейт 14+1 (Straight)

1. ПРЕДМЕТ НА ИГРАТА

14.1. е игра с определяне (обявяване). Играчът трябва да определи (обяви) топка и джоб. Играчът получава една точка за всяка правилно обявена и вкарана в обявения джоб с правилен удар топка и има право да продължи реда си докато пропусне да вкара обявената топка или направи фал. Играчът може да вкара първите 14 топки, но преди да продължи реда си с удар по 15-та (последна останала) топка, другите 14 топки се подреждат в триъгълник като за начало, като се оставя свободно мястото на върха му. Тогава играчът прави опит да вкара 15-та топка по такъв начин, че да наруши реда на наредените останали

14 топки и ако успее, може да продължи да стреля. Играчът, който постигне предварително определен брой точки за една игра (обикновено 150 в големите турнири или колкото са договорени при обикновена игра) преди противника си, печели играта.

 

 

2. ИГРАЧИ

Двама или два отбора.

 

3. ТОПКИ

Стандартен комплект топки-мишени, номерирани от 1 до 15 плюс топка-бияч.

 

4. ПОДРЕЖДАНЕ

Чрез стандартен триъгълник с връхна топка на горна мушка, топка № 1 на десния ъгъл на триъгълника, топка № 5 на левия ъгъл. Другите топки се подреждат произволно и трябва да се докосват до съседните си.

 

5. ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ТОЧКИ

Всяка една топка, вкарана правилно, носи една точка на играча.

 

6. НАЧАЛНО РАЗБИВАНЕ

Започващият играч трябва или (1) да определи топка и джоб, в който да вкара тази топка и да завърши удара, или (2) да направи така, че топката-бияч да удари топка-мишена и след това борд, а освен това и две топки-мишени да ударят борд. Ако не успее да направи поне едно от горните неща, се счита че има нарушение на правилото за разбиване. Резултатът на нарушителя се намалява с 2 точки за всяко едно нарушение на правилото за разбиване. Освен това, противникът има право да избере (1) да приеме масата, така както е, или (2) да поиска пренареждане на топките и да поиска нарушителят да повтори разбиването. Правото на избор е валидно докато се направи правилно разбиване или докато опонента приеме масата, така както е. За нарушенията на правилното разбиване не се прилага правилото за три последователни фала. Ако започващият играч вкара топката-бияч в джоб при разбиването, то той получава фал и се наказва с отнемане на 1 точка от резултата, като този фал се брои за правилото за три последователни фала. Следващият играч получава топката-бияч “ин хенд” зад линията на долната мушка, като топките-мишени остават така, както са били (“ин позишън”).

 

7. ПРАВИЛА НА ИГРАТА

1. Правилно вкарана топка в джоб дава право на играча да продължи да стреля докато пропусне да вкара правилно топки при обявен удар. Играчът може да играе по всяка една топка, но преди удара трябва да определи по коя топка ще игра и за кой джоб. Подробности като карамболи, удари между топките, комбинации или отразяване от бордове (всички те са правилни) не трябва да бъдат посочвани. Която и да е друга вкарана топка-мишена при правилен удар се зачита за 1 точка на играча.

2. При всички удари, играчът трябва да удари с топката-бияч топка-мишена и след това (1) да вкара номерирана топка, или (2) да удари топката-бияч или която и да е номерирана топка в борд. Ако това не бъде направено, счита се, че има фал. Когато топка-мишена не е долепе-на до някой от бордовете (не е “бордова”), но лежи на по-малко разстояние от диаметъра си (което се определя от съдията чрез измерване), играчът им право само на два последователни допустими “сейфти” удара по тази топка, с използуване само на близкия борд. Ако се направи такъв “сейфти” удар, то топката-мишена се счита за “бордова” при следващия ред на играча. Прилагат се Общите правила за Билярд с отвори за “бордови” (“фроузън”) топки, ако играчът избере да играе по тази “бордова” топка с топката-бияч при третия си удар. (ЗАБЕЛЕЖКА: Ако играчът направи фал непосредствено преди или веднага след като е играл по тази топка, то той веднага трябва да изпълни изискванията за “бордова” топка, когато играе по тази топка-мишена. Също така, ако той е направил два последователни фала, то той веднага трябва да изпълни изискванията за “бордова” топка, когат о играе по тази топка-мишена. Ако този играч не може да изпълни изискванията за “бордова” топка, смята се, че е направил трети последователен фал и се присъжда съответното намаляване на точките плюс по една точка за всеки един от предишните фалове. При това положение, всичките 15 топки се нареждат отново и играчът, направил нарушението, следва да направи разбиване, като за начало на играта.)

3. Когато бъде вкарана 14-та топка в една игра, играта спира веднага, като 15-та топка остава на мястото си на масата; четиринайсетте вкарани топки се подреждат, като се оставя празно мястото на върха на триъгълника (при горната мушка). След това играчът продължава да играе, като трябва правилно да вкара 15-та топка (т.нар. “брейк бол”), по такъв начин, че топката-бияч да отскочи към наредените топки и да ги разпръсне така, че да може да продължи да играе. Играчът не е задължен да играе по 15-та топка – той може да стреля по която топка пожелае.

4. Играч може да обяви “сейфти” удар, а не да определя топка за вкарване, най-вече със защитна цел. Играта на “сейфти” е правилна, но трябва да отговаря на всички изисквания на свързаните с нея правила. Редът на играча приключва, когато играе “сейфти”, като вкараните топки при тази игра не се зачитат. Ако някоя топка-мишена бъде вкарана при “сейфти” удар, то тя се връща обратно на масата.

5. Играч не може да хваща, докосва или по какъвто и да било начин да се намесва в движението на топката към джоб или към мястото за подреждане на топките при удар (включително да хваща падаща в джоб топка като поставя ръката си в джоба). Ако направи нещо подобно, това се смята за особен фал – “умишлен фал” – и се наказва с отнемане на 1 точка за самия фал и 15 точки за това, че е умишлен, или общо 16 точки. Следващият играч има право на избор (1) да приеме масата, така както е, с топка-бияч “ин хенд” зад линията на долната мушка, или (2) да поиска пренареждане на всичките 15 топки и нарушилият играч да стреля по правилата на началното разбиване.

6. Ако 15-та топка (не вкараната в джоб) и/или топката-бияч са на мястото, където би трябвало да бъде поставен триъгълника за новото подреждане, тогава вижте диаграмата, показваща правилния начин за пренареждане на топките. (Сивите полета посочват местата, на които няма интервенция и двете топки остават там, където са).

7. Когато играч има топката-бияч “ин хенд” зад линията на долната мушка (например, след вкарване на топката-бияч в джоб) и всички топки-мишени са зад линията на долната мушка, по желание може да бъде поставена на мястото си само топката, която се намира най-близо до линията на долната мушка. Ако две или повече топки са на еднакво разстояние от линията на долната мушка, тогава играчът може да избере коя от тези равноотдалечени топки да бъде преместена на мястото си.

 

8.НЕПРАВИЛНО ВКАРАНИ ТОПКИ

Всички се връщат на местата си. Няма наказание.

 

9.ТОПКИ-МИШЕНИ ИЗЛЕЗЛИ ИЗВЪН МАСАТА

Ударът се счита за фал. Всички излезли топки се връщат на местата си след като другите топки са спрели да се движат.

 

10.ТОПКА-БИЯЧ СЛЕД КАТО Е ИЗЛЯЗЛА ОТ МАСАТА ИЛИ Е ВКАРАНА В ДЖОБ

Следващият играч има топката-бияч “ин хенд” зад линията на долната мушка, освен ако спрямо нарушилия играч не се прилагат изискванията на правило 7.2., 7.5. или 12 (по-долу) и те определят алтернативните варианти или процедури.

 

11.НАКАЗАНИЯ ЗА ФАЛОВЕ

За всеки един фал се отнема една точка. ЗАБЕЛЕЖКА: наказанията са по-строги за умишлени фалове (виж Правило 7.5.) или за три последователни фала (Правило 12, по-долу). Следващият играч получава топката-бияч там, където е, освен ако фалът не е бил поради излизане на топката-бияч от масата, вкарване на топката-бияч в джоб, умишлен фал или трети пореден фал.

 

12.НАКАЗАНИЯ ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ФАЛОВЕ.

Когато играч направи фал, наказанието е отнемане на една точка (или повече, ако се налага), при което се прави отметка от човекът, следящ резултата, че играчът има фал (“виси” с един фал). Играчът остава с отметката, че има фал, до следващият му удар, при което отметката може да бъде махната ако играчът вкара правилно топка или при постигане на правилен “сейфти” удар. Ако не успее да постигне това при реда си, играчът се наказва с отнемане на още една точка. Отметката се променя на “има два фала”. Ако и при третия си пореден опит на масата играчът не успее да вкара правилно обявена топка или да постигне правилен “сейфти” удар, наказанието е отново една точка плюс 15 точки допълнително (или общо 18 точки за трите последователни фала). Отбелязването на третия последователен фал автоматично изтрива листа с фалове на играча. Следващият играч има право да избира (1) да приеме топките така, както са, или (2) да поиска пренареждане на всичките 15 топки и нарушилият играч да стреля по правилата на началното разбиване. Трябва да бъде подчертано, че последователни фалове, са фаловете извършени при последователни удари, а не при последователни редове за игра. Например, ако един играч завърши шестия си ининг (ред) с фал, започне седмия си ининг с фал (т.е. има два фала) и след това започне осмия си ининг с правилно вкарана топка, като при втория си удар при този му ред (ининг) вкара топката-бияч в джоб, то това не са три последователни фала, въпреки че е направил фалове в три последователни ининга. В момента, когато правилно вкарва топка, в началото на осмия ининиг, това автоматично изчиства листа му с фалове. Разбира се, той ще бъде с един фал на края на осмия ининг.

 

13.ЗАБЕЛЕЖКА ЗА КРАЙНИЯ РЕЗУЛТАТ

Изваждането на точки за фалове може да доведе до отрицателен резултат за един играч. Текущ резултат може да бъде “минус едно”, “минус две”, “минус 15” и т.н.) Играч може да спечели играта с резултат 150 точки, докато противника му е направил само 2 фала. Крайният резултат ще бъде 150 на –2). Ако играч направи фал при удар, който не е вкарал топка, наказателната точка се взема от резултата му в края на предишния му ининг (ред). Ако играч направи фал и вкара топка при един и същи удар, тази топка се връща на мястото си (не се зачита за вкарана, т.е. не се дава точка) и наказателната точка се взема от резултата му в края на предишния му ининг (ред).

 

Пул 10-та топка (10Ball)

1. Цел на играта

Това е игра с обявяване на ударите. Играе се с 10 номерирани топки от 1 до 10 и една бяла топка. Топките се играят по възходящ ред спрямо номерата им, като първият контакт на бялата с друга топка трябва да бъде с тази, чиито номер е най-нисък на масата. Играчът, който вкара правилно 10-тата топка и не направи фал печели играта, освен при разбиване, когато ако бъде вкарана, 10-та топка трябва да бъде извадена и поставена на горната точка, или по линията към прилежащия къс спонт, ако точката е заета. При всеки отделен удар трябва да се обяви една единствена топка.

 

 

2. Подредба на топките

Топките трябва да бъдат наредени възможно най-стегнато в триъгълна форма, като първи номер трябва да бъде на върха на триъгълника и да лежи на горната точка, а 10-ти номер да е в центъра на групата топки. Подредбата на останалите топки е без особено значение.

 

3. Правилен разбиващ удар

За правилен разбиващ удар трябва да са спазени 2 правила:

– бялата топка преди удара се слага по избор зад линията на горната мушка и

– ако нито една топка не е вкарана поне 4 цветни топки (без бялата) трябва да ударят или докоснат спонт, в противен случай противникът изпълнява фал.

 

4. Вторият удар в играта – push out (пуш аут)

Ако при разбиването не е направен фал, играчът който е наред може да играе Пуш Аут. Той трябва да обяви това преди да играе по бялата топка. При това положение не важат правилата за Първа докосната топка и Топка до спонт. Ако при изпълнението на пуш аут не бъде извършен фал, противникът има право да избере кой ще играе следващ от текущата ситуация. Ако 10-та топка бъде вкарана при този удар – тя трябва да бъде извадена и поставена на долната точка или възможно най-близко по линията към близкия къс спонт, без към това да бъдат добавяни наказания за играча, играл Пуш Аут.

 

5. Обявяване и вкарване на топки

Освен в случаите когато е очевидно, играчът който е наред трябва да обяви 1 топка и 1 джоб, за който играе тази топка (изключение прави разбиващият удар когато не е нужно да се обявяват топки). Детайли, като брой докоснати спонтове или карамболи и почуквания преди топката да влезе в джоба не е нужно да бъдат правени.

 

За да бъде правилен един удар, реферът или противника в случай на липса на рефер, трябва да бъде наясно с намеренията на играча на масата относно вкарването на дадена топка в даден джоб. Ако е възможно объркване или реферът/противника не са сигурни в удара на противника те имат право да поискат текущия удар да бъде обявен възможно най-ясно.

 

6. Защитна игра

Играчът наред по всяко време след разбиването може да обяви „Сейф”, при което може просто да направи контакт с топката с най-малък номер на масата и да не вкара топка. Така неговият ред на масата приключва. Въпреки това ако играчът играл „Сейф” вкара топката с най-малък номер противникът има право или да играе ситуацията както е – от мястото на което е спряла бялата топка към следващата топка с най-малък номер, или да върне противника на масата, който трябва да продължи играта.

 

7. Грешно вкарани топки

Ако играч пропусне да вкара обявената топка в обявения джоб, но въпреки това тя влезе в друг джоб или вкара друга топка неговият ред приключва. Тогава противникът има право да играе от създадената ситуация, или да върне обратно на масата първия играч.

 

8. Продължаване на игра

При правилно обявен удар (освен при Пуш Аут) всички допълнително вкарани топки остават по джобовете (освен 10-та топка, която ако не е обявена се вади) и играчът продължава своя ред докато не направи фал или пропусне да вкара обявена топка или я вкара в друг джоб. Ако играчът обяви 10-та топка и я вкара правилно, без да направи фал, той печели играта.

9. Вадене на топки

Ако 10-та топка бъде вкарана при фал, пуш аут, от разбиване, ако излезе от масата, без да е обявена или по грешка в друг джоб от обявения – тя се вади и се слага на точката. Никоя друга топка не се вади през цялата игра.

10. Стандартни фалове

– влизане на бялата в джоб или изкарването й от масата

– най-малкият номер топка на масата не е ударена първа

– няма борд след контакт на бялата с целевата топка

– и 2-та крака са във въздуха при удар

– топка, изкарана извън масата

– топка, докосната с дреха, ръка, щека или нещо друго

– двоен удар/ замръзнали топки

– „бутане” или „ръгане” на бялата топка

– топки в движение

– лоша позиция на бялата

– щека на масата

– игра, вместо противника

– умишлено бавене на играта

-3 поредни фала ( наказанието е загуба на играча, който ги е направил)

 

Пул 9-та топка (9Ball)

1. Цел на играта.

Дисциплината „9-та топка“ се играе с бялата топка и с 9 номерирани топки от номер1 до номер 9. След задължително отиграване на поредния номер топките могат да бъдат вкарани в неправилен ред. Коректно вкарани топки дават право на състезателя да продължи играта. При коректно вкарване на 9-та топка следва спечелване на гейма. При направен погрешен удар, противникът следва да продължи играта от създалото се положение на топките. След допуснат фаул противникът има „топка в ръка“ по цялата маса. При играта „9-та топка“ не съществува задължението за обявяване на джоб или топка.

 

2. Построяване на топките.

Цветните топки се подреждат под формата на ромб, като топката с №1 се поставя най – отпред, върху долната точка на триъгълника, а 9-та топка в средата. Всички останали топки се разполагат произволно. Желателно е топките да бъдат подредени в преса една спрямо друга. Играта започва от челното поле с „топка в ръка“.

3. Коректен начален удар.

Правилата за коректно изпълнение на началния удар са същите както за останалите удари, но със следните допълнения:

а/ състезателят трябва най-напред да улучи топка с №1 и да предизвика достигане до спонт на минимум 4 цветни топки;

б/ когато бялата топка попадне в джоб или не са изпълнени условията за начален удар това се приема за фаул. Състезателят, имащ право на игра разполага с „топка в ръка“ по цялата маса;

в/ ако една или повече топки отскочат от масата това се приема за фаул, като същите се поставят в джобовете, с изкл. на 9-та топка, която се поставя върху долната точка.

4. Продължаване на играта.

Ако състезател вкара една или повече топки коректно, той остава на масата до момента, в който не направи фаул, несполучлив удар или не спечели гейма. Непосредствено след изпълнение на началния удар състезателят има право да играе „ПУШ – АУТ“.

5. Пуш – Аут.

Състезателят, който следва да играе след началния удар има право на „ПУШ – АУТ“. Пуш – аутът трябва да бъде предварително обявен, в противен случай ударът се оценява като некоректен. Всяка топка, вкарана с „ПУШ – АУТ“ се оставя в джобовете, с изключение на 9-та топка, която се поставя на долната точка. След коректен „ПУШ – АУТ“ противникът има право да избира дали да продължи играта от създалата се позиция на топките, или да изиска от състезателят, изиграл „ПУШ – АУТ“ да продължи играта.

След направен фаул при изпълнение на начален удар е забранено изпълнението на „ПУШ – АУТ”, а следва „топва в ръка“ по цялата маса. Пуш – аутът не се приема за фаул, освен в случаите, когато бялата топка не напусне игралната площ или се допусне друг фаул /с ръка, облекло и др./.

6. Фаулове.

Ако състезател извърши фаул, правото му на игра се отнема, като вкараните топки остават по джобовете /изкл. 9-та топка/. Противникът продължава играта с „топка в ръка“ по цялата маса.

7. Некоректна топка.

Ако улучената най-напред топка не е с най-малкия номер на масата, това се смята за фаул.

8. Няма топка до спонт.

Ако топка не бъде вкарана и след удар нито бялата топка, нито коя да е друга топка достигнат до спонт това се смята за фаул.

9. „Топка в ръка“.

Когато състезател разполага с „топка в ръка“ той може да я постави където и да е на масата, с изключение до цветна топка в преса. Състезателят може да нагласява бялата топка до момента, в който изпълни своя удар.

10. Цветни топки, отскочили от масата.

Цветни топки, които при удар отскочат извън масата и попаднат не върху игралната площ се оценяват като фаул и същите остават извън играта, като се поставят в джобовете /изкл. 9-та топка/.

11. Три последователни фаула.

Ако състезател направи 3 последователни фаула, т.е. без да изиграе коректен удар помежду им, той загубва гейма. Между втория и третия фаул е необходимо от съдията или противниковият състезател да бъде направено предупреждение.

12. Край на гейма.

Геймът започва, когато при начален удар бялата топка напусне челното поле и приключва, когато 9-та топка бъде вкарана в джоб с коректен удар или поради други причини се оцени като загубен, напр. при направени 3 поредни фаула, при едновременно вкарване на б ялата топка и 9-та топка, при едновременно вкарване на 9-та топка и отскачане на бялата топка извън масата.

 

Пул 8-ма топка (8Ball)

1. Цел на играта.

Играта „8-ма топка“ е игра с обявяване, която се играе с 15 номерирани топки и бялата топка. Единият състезател е необходимо да разиграва топките с номера от 1 до 7 /малки/, а противникът топките с номера от 9 до 15 /големи/. Състезателят, който пръв коректно вкара седемте топки от своята група и 8-та топка – печели гейма.

 

 

2. Обявяване.

При „игра с обявяване“ е необходимо да се обяви джобът и топката, която ще се отиграва. При положение, че това е очевидно, обявяването може и да отпадне, но в случай на съмнение съдията /противникът/ е необходимо преди удара де се осведомят за намеренията на играещия в момента състезател. Всички топки, вкарани в джобовете с фаул или поради грешка, си остават в тях, независимо от това дали принадлежат на противника или на играещия в момента състезател. Задължението за обявяване не важи при изпълнение на начален удар. Състезателят остава на масата, при положение, че при начален удар вкара поне една топка, освен ако това не е 8-ма топка.

 

3. Подреждане на топките.

Топките се подреждат в триъгълник, като 8-та се поставя в средата, в горните му ъгли се поставя по 1 топка от двете различни групи /т.е. 1 малка и 1 голяма/. Останалите топки се разполагат произволно.

 

4. Право на начален удар.

Правото на начален удар има победителят от метода за определяне на правото за начален удар или победителят от последния гейм. Турнирното ръководство има право да реши дали състезателите да се редуват при изпълнение на начален удар или победителят от предишния гейм да разбива.

 

5. Коректен откриващ удар.

При изпълнение на начален удар, състезателят има право свободно да разположи бялата топка в челното поле. Началният удар се разглежда като коректен в случаите Когато:

а/ най-малко 4 топки достигнат до спонт;

б/ бъде вкарана топка, с изключение на 8-ма топка.

Ако минимум 4 цветни топки не достигнат до спонт, играчът, който следва да играе може да избере дали да приеме играта в създалото се положение, да изпълни отново начален удар или да накара противника да повтори началния удар.

 

6. При начален удар, фаул с бялата топка.

Ако при изпълнение на начален удар бялата топка падне в джоба или отскочи от масата, следва:

а/ противникът приема масата в създалото се положение, като всички топки, които са били вкарани до момента остават по джобовете, с изкл. на 8-ма топка.

б/ противникът има свободен избор и „топка в ръка“ в челното поле.

 

7. При начален удар, цветна топка отскача от масата.

Ако при изпълнение на начален удар една или повече цветни топки отскочат от масата, същите остават по джобовете, а противникът получава „топка в ръка“ в челното поле.

 

8. При начален удар 8-ма топка пада в джоб.

Ако при коректен начален удар 8-та топка падне в джоб, същият състезател може да повтори началния удар или да изиска да поставят 8-та топка на долната точка и да продължи играта. Ако 8-та топка и бялата топка паднат в джоб, противникът може де изиска 8-та топка да бъде поставена на точката и да продължи играта от челното поле или да повтори началния удар.

 

9. Свободен избор.

“ Свободен избор“ означава, че двете групи топки още не са причислени към състезателите. Когато е налице „свободен избор“ е позволено чрез малка топка да се вкара голяма и обратно, но преди това е необходимо да се извърши обявяване. Винаги след изпълнение на начален удар съществува „свободен избор“. В тези случаи е позволено 1 малка или 1 голяма топка да бъдат вкарани чрез 8-та топка, като същите остават по джобовете. Следва предаване правото на игра на противника, като същият идва на масата със „свободен избор“. При „свободен избор“ по джобовете остават и всички некоректно вкарани топки.

 

10. Избор на групата.

При изпълнение на начален удар никога не може да бъде определена групата, от която ще играе състезателят. След изпълнението на началния удар, когато състезателят има право да играе и вкара коректно обявена топка – изборът на група вече е направен.

Забел. След изпълнение на начален удар, винаги съществува „свободен избор“.

 

11. Коректен удар.

При всички удари, с изключение на началния или при „свободен избор“, състезателят трябва най-напред да улучи и да вкара топка от своята група.

 

12. Игра със “safety”.

Ако преди удар състезател обяви „safety“ и вкара топка, то правото на игра се преотстъпва на противниковия състезател. Всички топки, вкарани с такъв вид обявяване си остават по джобовете. При положение, че не се обяви „safetу“ същият състезател трябва да продължи играта.

 

13. Оценяване.

Състезател има право да продължи играта до момента, в който не вкара коректно всички топки от своята група. Ако е изпълнено това условие, той следва да вкара 8-ма топка.

 

14. Наказание след фаул.

След допуснат фаул, противникът има „топка в ръка“ по цялата маса.

Забел. При допуснат фаул след изпълнение на начален удар играта следва да продължи само от челното поле.

 

15. Комбинирани удари.

Комбинирани удари са разрешени, но за 8-та топка може да се играе само, когато е налице „‘свободен избор“.

 

16. Некоректно вкарани топки.

Топката се приема, че е некоректно вкарана в случаите, когато топката не попадне в предварително обявен джоб или по време на удара бъде извършен фаул. Некоректно вкараните топки остават по джобовете.

 

17. Цветни топки, които отскачат от масата.

При положение, че цветни топки отскочат от масата, това се приема за фаул и правото на игра следва да бъде преотстъпено на противника. Отскочилите от масата топки се поставят в джобовете. Ако 8-та топка отскочи от масата състезателят губи играта.

 

18. Игра за 8-ма топка.

В случаите, когато се играе за 8-та топка, бъде направен фаул или бялата топка попадне в джоб, това не означава загуба на играта, освен в случаите, когато 8-та топка отскочи от масата или бъде вкарана в джоб. В тези случаи, състезателят, имащ право на игра разполага с „топка в ръка“ по цялата маса.

 

19. Загуба на гейм.

Състезателят губи гейма в следните случаи:

а/ когато извърши фаул, като вкара 8-та топка /изкл. началния удар/;

б/ когато вкара 8-та топка заедно с последната топка от своята група;

в/ когато предизвика скачане на 8-та топка от масата.

г/ когато вкара 8-та топка в джоб, различен от обявения;

д/ когато вкара 8-та топка преди да има право да играе за нея.

 

20. Патова ситуация.

Ако след 3 последователни серии на игра от двамата състезатели /т.е. б удара/ стане очевидно, че нито един от двамата противници не прави сериозни опити за резултатна игра /поради възможност чрез разиграване на определена топка това да доведе до загуба на гейма/, този гейм следва да бъде преигран. Новият гейм следва да бъде започнат от състезателя, открил прекъснатия гейм.

Това правило следва да бъде прилагано само в случаите, когато на масата са останали 8-та топка и две прицелни топки.

Забел. При направени 3 поредни фаула това не означава загуба на играта.

 

 

 

Спонсори и партньори