Клуб

pic-line-12-144x127 УСТАВ

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА
“ КОРОНА “
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „КОРОНА“, наричано за краткост „Сдружение“, е независимо самоуправляващо се сдружение с нестопанска цел в обществена полза на физически, юридически лица и лица регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, обединени за постигане на целите,
посочени в чл. 5 на настоящия Устав.
Чл. 1.1. Сдружението е юридическо лице със свой устав.
Чл. 1.2. Сдружението се създава за неопределен срок.
Чл. 2. Наименованието на сдружението е „ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „КОРОНА“, като може допълнително да се изписва и на чужд език.
Чл. 3. Седалището на Сдружението е гр. Бяла, а адресът му на управление:
гр. Бяла, ул.“Георги Бенковски“ 2
Чл. 4. Сдружението се самоопределя като сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ.
II. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ
Чл. 5. Цели на Сдружението.
Чл. 5.1.Организиране и развитие на физическото възпитание, спорта и туризма сред децата, младежите и младите хора с цел запазване и укрепване на тяхното здравословно състояние, повишаване нивото на физическата им култура и прилагане на добри практики в областта на любителския и профисионален спорт и туризъм.

Чл. 5.2.Издигане нивото на тренировъчната и спортно-състезателната дейност, спортното майсторство по различните видове спорт.

Чл. 5.3.Създаване на условия за развитие на физическото възпитание, спорта и туризма,чрез привличане на обществеността ,насърчаване на творческата активност и самоинициатива на треньори, специалисти,деятели ,ръководители и любители както и подготовка на високо квалифицирани специалисти и състезатели .

Чл. 5.4.Създаване на организационни и материални условия,собтвени бази за системно практикуване на различни видове спорт и туризъм от деца, юноши и пълнолетни, за тяхното усъвършенстване и израстването им като добри спортисти с висока физическа култура.
Чл. 5.5.Изработване и участие в програми насочени към развитието на физическото възпитание, различните видове спорт и туризъм, както подобряване на материалната база за тяхното развитие и практикуване в Република България.
Чл. 5.6.Развитие на духовните ценности за утвърждаване на общо приетите принципи на физическото възпитание, спорт и туризъм.
Чл. 6. Средствата за постигане на посочените в чл. 5 цели са:
Чл. 6.1.Сдружението е организация за осъществяване на дейност в обществена полза, изразяваща се в развитието и популяризирането на физическото възпитание, спорта и туризма осъществявайки тренировъчна и спортно – състезателна дейност по различните видове спорт и туризъм.
Чл. 6.2.Подпомагане, стимулиране и организиране на физическото възпитание,
спорта и туризма както и осъществяване на тренировъчна и спортно-състезателна
дейност развивайки различни видове спорт:
– футбол,баскедбол,волейбол,ханбал,хокей на трева,плуване,тенис на маса,
– тенис на корт,билярд, дартс , фитнес, бойни изкуства и други .

Чл. 6.3.Осъществяване на партньорство, активно взаимодействие и диалог с
държавни, общински институции, местни, регионални, национални и международни
неправителствени организации и неформални структури, действащи в областта на
спорта, туризма и други сфери на обществения живот.

Чл. 6.4.Организиране на школи и курсове за тренировъчна и спортно –
състезателна дейност. Подготовка на състезатели по различните видове спорт.

Чл. 6.5.Организиране и провеждане на спортни състезания на всякакви нива.

Чл. 6.6.Сформиране на представителни отбори във всички възрастови групи и видове спорт .Участие в състезания на национално, европейско и световно ниво.
Чл. 6.7.Изграждане и стопанисване на собствена материално техническа и спортна база от спортни обекти и съоръжения и центрове с цел популяризиране на физическото възпитание, спорта и туризма.

Чл. 6.8.Подпомагане превръщането на международния туризъм и всички възможни специализирани видове и алтернативни форми на туризъм във водещ отрасъл на местната и национална икономика

Чл. 6.9.Осъществяване на други дейности свързани с развитието на физическото възпитание, спорта и туризма.
Чл.6.10.Предмет на допълнителна стопанска дейност на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „КОРОНА“ са : услуги, обучение, търговска, издателска, рекламна и друга дейност, свързана с предмета на основната дейност на Сдружението и необходима за постигане на определените в Устава цели.

Чл.6.11. Изработване на програми и участие в проекти, свързани с развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и туризма в т.ч. по линия на структурни фондове на ЕС и други финансови инструменти.
Чл. 6.12.За постигане на целите си Сдружението може да създава и участва в търговски дружества.
Чл. 6.13. Да се разкриват клонове на Сдружението с цел развитие и популяри-зиране на основните цели и дейности.
Чл.6.14.Приходите от стопанската дейност могат да се използват само за постигане на целите на Сдружението и не се разпределя печалба.
Чл.6.15. Осъществяване на благотворителна дейност.

III. ЧЛЕНСТВО
Чл. 7. Основните принципи на членство в Сдружението са:

Чл. 7.1. Доброволност на членството.
Чл. 7.2. Правото на всеки член да избира и да бъде избиран в ръководните органи на сдружението.
Чл. 7.3. Изборност и мандатност на ръководните органи
Чл. 8. Членовете на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, както и лица регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, които приемат и спазват настоящия устав.
Чл. 8.1. ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ – могат да бъдат само физически лица, с утвърдено име в обществото и с принос за развитието на физическото възпитание,спорта
и туризма в страната и чужбина.

Чл. 8.2. Не могат да бъдат членове на сдружението – осъдени за умишлени престъпления от общ характер и не реабилитирани физически лица, а за юридически лица, които са в процедура по несъстоятелност и ликвидация. Членството не се наследява и не може да се получи при правоприемство.
Чл. 9. Членовете на Сдружението се приемат по тяхно писмено заявление, отправено до Управленския орган, в което е изразено изричното желание на кандидата да стане член на Сдружението и заявление за приемане на Устава на Сдружението и другите му устройствени документи. Заявлението за приемане в Сдружението се утвърждава от Управителния орган.
Чл.10. Членуването в Сдружението е доброволно. Членовете в сдружението получават различен статут съобразно собствения си статус-физически или юридически лица.
Чл. 10.1. Кандидатът подава писмена молба до Управителния орган на Сдружението, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите представят следните документи:

Чл.10.2. ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА-кандидати за членство подават до Управителния орган следните документи:
• МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ (по образец) подписана от ръководителя и заверена с печата на кандидата;
• анотация за дейността на дружеството
• копие от документ си за СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ в съответния съд (регистър);
• удостоверение за АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ /издадено не по-рано от 4 месеца от датата на молбата за членство/.
• удостоверения за Булстат
• декларация за дължими данъци, такси, мита и други публични вземания
• копие от документ за платен годишен ЧЛЕНСКИ внос
• Решение на колективния управителен орган (ако има нужда от такова) за членство

Чл. 10.3. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – кандидати за членство подават:
• молба-декларация (по образец);
• копие от лична карта;

Чл. 11. Членовете на Сдружението имат право:
Чл. 11. 1.Да участват в управлението му.
Чл. 11. 2.Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението.
Чл. 11. 3.Да бъдат информирани за дейността на Сдружението.
Чл. 11. 4.Да ползват осигурената от Сдружението материално техническа база.
Чл. 11. 5.Лицата , избрани за почетни членове на Сдружението не заплащат членски внос.
Чл. 12. Членовете на Сдружението са длъжни:
Чл. 12. 1.Да спазват Устава и останалите вътрешно нормативни документи на Сдружението.
Чл. 12. 2.Да изпълняват решенията на Общото събрание и Управителния орган на Сдружението.
Чл. 12. 3.Да съдействат за осъществяване целите на Сдружението и да опазват имуществото му.
Чл. 12. 4.Да плащат редовно членския си внос

Чл. 13. За задълженията на Сдружението членът отговаря до размера на предвидения в този устав членски внос. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, не подлежат на прехвърляне и не преминават върху други лица при смърт.
Чл. 14. Членството се прекратява:
Чл. 14. 1.С едностранно писмено заявление, отправено до Управителния орган на Сдружението.В този случай членството се счита прекратено от датата на депозиране на заявлението пред Управителния орган на Сдружението.
Чл. 14. 2. Със смъртта или с поставянето под пълно запрещение.
Чл. 14. 3. За членовете юридически лица с прекратяването им.
Чл. 14. 4.С изключването.
Чл. 14. 5.При отпадане.
Чл. 14. 6.С прекратяване на Сдружението.
Чл. 15. Решението за изключване от Сдружението се приема от Управителния орган на Сдружението при поведение на члена, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване се приема от Управителния орган и може да бъде обжалвано пред Общото събрание на Сдружението в едномесечен срок, считано от получаване на писменото съобщение за изключване.
Чл. 16. От Сдружението се изключват членовете му, които не внесат три последователни вноски от членския си внос или системно не участвуват, уронват, саботират и не спазват общоприетите морални норми в дейността на сдружението.Отпадането на член от Сдружението се констатира по документи и с решение на Управителния орган.
Чл. 17. При прекратяване на членството, внесеният членски внос не се възстановява.
IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 18. Върховен орган на сдружението е Общото събрание.
Чл. 18.1. Управителният орган на сдружението е Управител.
Чл. 18.2. Сдружението се представлява от Управителя.
Чл. 19. Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.
Чл. 20. Компетентност на Общото събрание:
Чл. 20.1. Изменя и допълва Устава.
Чл. 20.2 Приема и други вътрешни актове.
Чл. 20.3. Избира и освобождава Управителя.
Чл. 20.4. Взема решение за преобразуване и прекратяване на Сдружението.
Чл. 20.5. Приема бюджета на Сдружението.
Чл. 20.6. Приема отчета за дейността на Управителя.
Чл. 20.7. Отменя решения на Управителя, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове регламентиращи дейността на Сдружението.
Чл. 20.8. Взема решения за дължимостта и размера на членския внос
Чл. 20.9. Общото събрание може да избира и Почетен председател на Сдружението.
Чл. 21. Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете и другите органи на Сдружението.
Чл. 22. Решенията на Управителя, които са взети в противоречие със закона, устава или решения на Общото събрание може да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Сдружението, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Чл. 23. Общото събрание се свиква от Управителя по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай Управителя не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от Съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или Упълномощено от тях лице.
Чл. 23.1. Редовно Общо събрание се свиква при приключване на всяка финансова година. Извънредно Общо събрание се свиква от Управителя или по искане на една трета от членовете на Сдружението когато важни причини налагат това.
Чл. 23.3. Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата,часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
Чл. 23.4. Поканата се връчва лично срещу подпис или се изпраща по електронна поща,куриер или по пощата на всеки от членовете в сдружението, най-малко 7/седем/ дни преди насрочения ден на заседанието. Поканата се поставя на мястото за обявления, в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко 7/седем/ дни преди насрочения ден на заседанието.
Чл. 24. Общото събрание е законно ако присъстват повече от половината му членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
Чл. 25.Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
Чл. 25.1. Едно лице може да представлява не повече от трима члена на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощяване не се допуска.
Чл. 25.2. Никой член на Сдружението няма право да гласува по въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг, неговите роднини по възходяща и низходяща линия, роднините му по съребрена линия и по сватовство до четвърта степен.
Чл. 26.Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
Чл. 26.1. Решенията по чл.20, ал.1и 4 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
Чл. 26.2. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
Чл. 27.На основание чл. 30, ал. 3 от ЗЮЛНЦ функциите на управителен съвет ще се изпълняват от едно лице – управител, който еднолично ще управлява и представлява Сдружението.
Чл. 27.1. Управител се избира за срок от пет години и изпълнява функциите си до избор на нов Управител.
Чл. 28. Компетентност на Управителя :
Чл. 28.1. Взема решения за участия в други организации.
Чл. 28.2. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението.
Чл. 28.3. Определя адреса на Сдружението.
Чл. 28.4. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на действащите нормативни разпоредби и устава.
Чл. 28.5. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
Чл. 28.6 Ежегодно подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението.
Чл. 28.7. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това.
Чл. 28.8 Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не са от компетентност на Общото събранието.
Чл. 28.9. Изпълнява задълженията предвидени от Устава.
Чл. 28.10. Определя ликвидатор.
Чл. 28.11.Взема решения за разкриване на клонове.
Чл. 28.12. Да избира почетни членове на Сдружението.
Чл. 29. Управителят представлява Сдружението.
Чл. 30. Управителят на Сдружението :
Чл. 30.1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
Чл. 30.2. Изпълнява приетия от Общото събрание бюджет на Сдружението.
Чл. 30.3. Подготвя доклада за дейността на Сдружението веднъж годишно.
Чл. 30.4.Създава, води и съхранява необходимите книги, отчетни документи
и актове свързани с дейността на Сдружението.
Чл. 30.5.Сключва трудови договори и управлява ресурса на Сдружението
спазвайки Устава,нормативните актове, решенията на общото събрание и законите на страната съобразявайки се основните цели.
Чл. 30.6. Изпълнява и други функции, възложени му от закона, този Устав и другите вътрешно-нормативни документи на Сдружението.
V. ИМУЩЕСТВО
Чл. 31. Имуществото на Сдружението се състои от вещни права върху движими и недвижими вещи и вземания.
Чл. 32. Източници на имуществото на Сдружението са:
Чл. 32.1. Членски внос. Членският внос е годишен и се внася всяка календарна година до 25-ти декември в касата на Сдружението.
Чл.32.2. Дарения, завещания.
Чл. 32.3. Допълнителна стопанска дейност.
Чл. 33. Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност:
Чл. 33.1. Наемане,покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел изграждане, разширяване и поддържане на собствена спортна и туристическа база;

Чл. 33.2. Сделки с имуществото на клуба с оглед осъществяване на уставните цели;

Чл. 33.3. Рекламна и сувенирна дейност;

Чл. 33.4. Всяка друга стопанска дейност съобразена с уставните цели и позволена от закона.

Чл. 33.5. Сдружението не разпределя печалба.

Чл. 34. Сдружението разходва средствата и управлява имуществото си за дейности съобразно целите на сдружението и този Устав.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 35. Сдружението може да прекрати съществуването си по решение на:
Чл. 35.1. Общото събрание на сдружението, взето с мнозинство две трти от присъстващите.
Чл. 35.2. Съда в предвидените от закона случаи.
VII. ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 36. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.
Чл. 37.Ликвидацията се извършва от Управителния орган или от определено от него лице.
Чл. 37.1. Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението.
Чл. 38. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите , се разпределя поравно между членовете на Сдружението.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 39. Сдружението има свой печат, емблема, флаг и бланка, които се одобряват от Управителя. Изключителните права върху символите принадлежат само на Сдружението. За неуредените с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и другите относими законодателни разпоредби.
Този Устав е приет с решение на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „КОРОНА“, проведено в гр. Бяла на 14.10.2016г.

Председател:––––––––––––––––––––––––––- ––––––

Протоколиращ: ––––––––––––––––––––––––– ––––––

Членове на Общото събрание:

1. Евгени Георгиев Димов, ЕГН 6501085320 ––––––-
2.Ивелин Йорданов Стефанов, ЕГН 8704255381 –––––––
3. Ивайло Пламенов Маринов, ЕГН 8707201500 –––––––
4. Панайот Пламенов Здравков, ЕГН 88022Р5282 –––––––
5.Венцислав Панайотов Тодоров, ЕГН 7311305520 ––––––-
6.Николай Илиев Петров, ЕГН 8311035323 ––––––-
7.Николай Красимиров Николаев, ЕГН 8205045400 ––––––-

Спонсори и партньори